Забравена парола?

Моля, въведете Вашия e-mail и новата парола, която се генерира непосредствено след натискането на “ОК”. На e-mail-а ще получите уведомление за промяната на паролата.
Ако нещо Ви притеснява, или сте констатирали нередност, винаги можете да се свържете се с нас на тел. +359 89 665 8052.
Ще Ви помогнем, а в случай на установен проблем с готовност ще Ви обезщетим за изгубеното време.

начало Общи условия

Общи условия

на "КНИЖАРНИЦАТА" АД

за продажба на артикули в електронната книжарница www.slaveikov.bg.

Последна актуализация към 04.05.2015 г.

Основни положения. Дефиниции

Общите условия са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените услуги от "КНИЖАРНИЦАТА" АД на потребителите на Интернет портала www.slaveikov.bg и урежда отношенията между "КНИЖАРНИЦАТА" АД и потребителите на портала.

Чл.1. "КНИЖАРНИЦАТА" АД с ИН по ЗДДС BG  201662998 (наричано по-нататък за краткост и "Дружеството") е оператор на електронната книжарница www.slaveikov.bg. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина на ползване на услугите за продажба на книги и други артикули, общо наричани по-нататък за краткост "Услугите", в електронната книжарница www.slaveikov.bg (наричана по-нататък за краткост "книжарницата").

Чл.2. Slaveikov.bg (www.slaveikov.bg ) ("Портала") e виртуален информационен ресурс в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до съдържанието и възможността да закупят предлаганите стоки и артикули.

Чл. 3. "Клиент на книжарницата" (наричан по-нататък за краткост „клиент” или Потребител) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия, насочени към ползване на услугите предоставени в Книжарницата. Ползването на услугите може да се извършва от предварително регистриран Потребител, след попълване на съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.slaveikov.bg, и/или от нерегистриран Потребител.

Чл.4. “Услуги” е предоставената на потребителите на Портала www.slaveikov.bg,   възможност да извършат покупка на книги и/или други артикули, чрез заплащане на покупката по определения по-долу начини и придобиване на собственост върху покупката.

 

Обвързване с Общите условия

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "КНИЖАРНИЦАТА" АД и регистрираните и/или нерегистрираните Потребители на Портала www.slaveikov.bg във връзка с ползването на Услугите. 

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес www.slaveikov.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Портала. С всяко ползване на Услугите, достъпни чрез Портала, включително с отварянето на интернет страница от Портала, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Портала, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по настоящите Общи условия, Потребителят може по желание предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.slaveikov.bg.  Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за ползване на портала "www.slaveikov.bg" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

(4) С извършването на регистрацията по предходната алинея, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност в 7-дневен срок от настъпването на тези промени.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Дружеството има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Дружеството уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

(5) Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола за достъп до всички услуги на www.slaveikov.bg след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.slaveikov.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

(6) В случай на загубване (забравяне) на паролата и при наличие на изрично искане от страна на Потребителя, www.slaveikov.bg автоматично и/или чрез оператор(в зависимост от техническите възможности на сайта) ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

Дружеството не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия член 5.

(7) Ползването на Услугите по настоящите Общи условия, може да се осъществява и от Потребители, които не са регистрирани при условията на алинея 3 и 4 от настоящия член.

 

Действие на настоящите Общи  условия

Чл. 6. Настоящите Общи условия пораждат действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 5, ал. 2 и ал. 3 и имат действие  за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистрирането на Потребителя до прекратяването на действието по реда, предвиден в настоящите Общи условия, а за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на услугите.

 

Промени в Общите условия

Чл. 7. В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Дружеството публикува на видно място в началната страница на www.slaveikov.bg  съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

 

Цени и начин на плащане

Чл. 8. (1) Цените на артикулите са надлежно посочени в каретата, в които се съдържа информацията за тези артикули. Цените са посочени в български лева с включен ДДС.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на Дружеството поръчка цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно член 14 по-долу срок.

Чл. 9. В случай, че в Книжарницата се продават списания, включително и специални издания на списания, които към момента на покупката в електронния магазин не са в редовна продажба в търговската мрежа в Република България, Дружеството си запазва правото да обяви цени, различни от посочените на корицата на тези списания и/или специални издания.

Чл. 10. (1) Обявената цена за доставка на артикули е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България на артикули в рамките на една поръчка.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените за доставка по всяко време. При потвърждаване на поръчка от страна на Дружеството цената за доставка по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това срок.

Чл. 11. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули и цената за доставка.

Чл.12. (1) Заплащане на извършваните покупки в книжарницата се осъществява  чрез наложен платеж.

(2) Дружеството си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите артикули.

Чл. 13. (1) Дружеството потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от клиента в електронната заявка електронен адрес.

(2) В случай че поради причини, независещи от Дружеството, заявката на клиента частично или цялостно не може да бъде изпълнена, Дружеството уведомява клиента с ново електронно писмо на посочения от клиента в електронната заявка електронен адрес.

Чл. 14. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма Спиди www.speedy.bg на принципа „доставка срещу подпис" в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.

 

 Срокове

Чл. 15. Изпращането на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаване на заявката от страна на Дружеството, освен ако по независещи от Дружеството причини поръчката не може частично или цялостно да бъде изпълнена.

Чл. 16. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от момента на изпращането й.

Чл. 17. При заплащане на извършваните в електронния магазин покупки посредством системата ePay.bg или чрез банков превод, клиентът следва да заплати дължимата сума в срок до 7 (седем) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството. Ако в срока по предходното изречение по банковата сметка на Дружеството не постъпи дължимата по конкретна поръчка сума,  Дружеството приема, че клиентът се отказва от поръчката, и анулира поръчката на основание „неполучен превод".

 

Доставка на закупените артикули

Чл. 18. Клиентът-потребител е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, телефон и e-mail за обратна връзка.

Чл. 19. Клиентът може да посочи като „адрес за доставка” единствено адрес на територията на Република България. Дружеството не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.

Чл. 20. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, Дружеството за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.

Чл. 21. При доставка на повредени или дефектни артикули Дружеството за своя сметка възстановява на клиента конкретния повреден или дефектен артикул. За целта клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес office@slaveikov.bg или на телефон 0879 229 746, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.

Чл. 22. (1) Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.

(2) При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, Дружеството полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.

 

Връщане на закупени от електронния магазин артикули

Чл. 23. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули.  За целта е необходимо да са налице следните условия:

1. артикулът да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;

2. разходите за доставката на поръчката до адреса на клиента и от адреса на клиента до централния офис на

София 1528
Книжна борса "Искър"
ул. "Поручик Христо Топракчиев" 11, ет. 2, офис 31
Книжарници
Bookpo!nt /Книжарницата АД/

посредством същата куриерска фирма, която е извършила доставката до адреса на доставка, са за сметка на клиента;

3. клиентът да информира Дружеството за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адрес office@slaveikov.bg или позвъни на телефон 0879 229 746.

 

Защита на личните данни. Конфиденциалност.

Чл. 24 (1) Дружеството, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за Потребителите на Портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани и използвани от Дружеството за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването и използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти office@slaveikov.bg

(3) Посредством своите потребителско име и парола, регистрираният Потребител има право на достъп до и поправка на своите лични данни в реално време чрез потребителския му профил. 

Чл. 25. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.

 

Прекратяване действията на настоящите Общи условия

Чл. 26. (1) Действието на настоящите Общи услови между страните се прекратява   при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Дружеството или прекратяване поддържането на Портала www.slaveikov.bg;

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в. други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между Дружеството и Потребителя, Дружеството деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрираният Потребител чрез изпращане на съобщение от адреса на регистрация или от нерегистрираните Потребители от адреса на Потребителя направил покупката.  

 

Писмена форма

Чл. 27. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Портала www.slaveikov.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 28. Дружеството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия без специално уведомяване на Потребителите. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта www.slaveikov.bg и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.


Настоящите Общи условия влизат в сила на 04.05.2015 г.

 

© Design: Ruben Lazarev
Developed by WebCharm.eu